Co w sytuacji, gdy małżonkowie pozostający w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej w czasie małżeństwa wybudowali dom na działce stanowiacej własność rodziców jednego z nich? Czy po rozwodzie/ ustaniu współności majątkowej, w sprawie o podział majątku

Może zdarzyć się taka sytuacja, że małżonkowie pozostający w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej wybudowali w czasie trwania tego ustroju na działce rodziców jednego z nich dom ze środków stanowiących ich majątek wspólny.

Co należy rozumieć pod pojęciem trwałej przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie władzy rodzicielskiej?

Za trwałą przeszkodę uniemożliwiającą wykonywanie władzy rodzicielskiej można uznać w szczególności odbywanie przez rodzica wieloletniej kary pozbawienia wolności, wyjazd rodzica na stałe za granicę, przewlekłą chorobę rodzica uniemożliwiająca mu wykonywanie tejże władzy jak również trwały brak predyspozycji do wykonywania władzy rodzicielskiej.

Czy zrzeczenie się roszczeń odszkodowawczych w imieniu małoletnich dzieci wobec osoby zobowiązanej do odszkodowania stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątku dziecka i tym samym wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego?

Zrzeczenie się roszczeń odszkodowawczych w imieniu małoletnich dzieci wobec osoby zobowiązanej do odszkodowania wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego, gdyż jest to czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątku dziecka. Zatem należy uznać, że takie zrzeczenie się dokonane bez uprzedniego zezwolenie sądu będzie nieważne.

Czy w przypadku przeniesienia własności na podstawie umowy darowizny zawartej przez darczyńcę tylko z jednym z małżonków z zastrzeżeniem, że przedmiot darowizny wchodzi do majątku wspólnego małżonków do wywołania takiego skutku konieczne jest przyjęcie da

Może zdarzyć się taka sytuacja, że w umowie darowizny zawartej przez darczyńcę tylko z jednym z małżonków darczyńca dokona zastrzeżenia, że przedmiot darowizny wchodzi do majątku wspólnego małżonków.

Co należy rozumieć przez rażące zaniedbywanie obowiązków względem dziecka?

Przez rażące zaniedbywanie przez rodziców obowiązków względem dziecka, które przecież stanowi samoistną przesłankę pozbawienia władzy rodzicielskiej w świetle przepisu art. 111 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego należy w szczególności rozumieć demoralizujący wpływ na dziecko, stosowanie wobec dziecka przemocy czy też uchylanie się od świadczeń alimentacyjnych.

Co oznacza nadużywanie władzy rodzicielskiej?

Za nadużywanie władzy rodzicielskiej, które stanowi samoistną przesłankę pozbawienia władzy rodzicielskiej w świetle art. 111 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego uważa się w szczególności stosowanie wobec dziecka przemocy, wywiezienie dziecka na stałe za granicę wbrew woli drugiego rodzica jak również destrukcyjny wpływ na wychowanie i rozwój dziecka.

Czy 500 plus ma wpływ na wysokość alimentów?

Może zdarzyć się taka sytuacja, że w sprawie o alimenty rodzic obowiązany do świadczenia alimentacyjnego powołuje się na to, że drugi rodzic pobiera "500 plus". Pojawia się wówczas pytanie czy okoliczność ta ma znaczenie dla zakresu świadczeń alimentacyjnych?J

Czy nieruchomość nabyta na podstawie umowy o dożywocie przez jednego z małżonków pozostającego w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej wchodzi w skład majątku osobistego tego małżonka czy też w skład majątku wspólnego małżonków?

Może zdarzyć się taka sytuacja, że w jeden z małżonków pozostający w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej nabył nieruchomość na podstawie umowy o dożywocie. Pojawia sie wówczas pytanie czy nieruchomość ta weszła w skład jego majątku osobistego czy też majątku wspólnego małżonków?

Czy przy ocenie zasadności żądania eksmisji małżonka na podstawie art. 58 § 2 KRO zgłoszonego w sprawie o rozwód sąd bierze pod uwagę rażąco naganne postępowanie małżonka tylko względem drugiego małżonka czy również wobec małoletnich dzieci?

Może zdarzyć się taka sytuacja, że małżonek swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie nie tylko współmałżonkowi, ale również małoletnim dzieciom.Pojawia się zatem pytanie czy ocenie Sądu będzie także podlegać takie postępowanie tego małżonka wobec małoletnich dzieci?

Jakie są skutki orzeczenia rozwodu?

Po pierwsze z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego ustaje związek małżeński. Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustawowym ustroju majątkowym to z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód ustaje między nimi wspólność majątkowa małżeńska.

Czym różni się ograniczenie władzy rodzicielskiej na podstawie art. 107 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego od ograniczenia władzy rodzicielskiej na podstawie art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego?

Celem instytucji określonej w art. 107 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest jedynie określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem w sytuacji, gdy rodzice żyją w rozłączeniu i z uwagi na to utrudnione jest współdziałanie między nimi w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej.

Informujemy iż w celu badań statystycznych oraz oceny działania strony i treści na niej dostarczanych jak również w celu poprawy jakości świadczonych usług nasza strona stosuje pliki cookies zgodnie z polityką prywatności i cookies. Polityka prywatności i cookies