Rozwód

Adwokat Magdalena Kuraś podejmuje się reprezentacji w sprawach o rozwód i separację oraz udziela porad prawnych w sprawach rozwodowych oraz o separację jak i we wszelkich kwestiach ściśle z nimi związanych między innymi dotyczących:

 • obowiązku alimentacyjnego między rozwiedzionymi małżonkami (art. 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)
 • alimentów na rzecz małoletnich dzieci, uregulowania kontaktów z dziećmi, władzy rodzicielskiej (w sytuacji, gdy rozwodzący się małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci) (art. 58 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)
 • uregulowania sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania przez małżonków po orzeczeniu rozwodu, podziału majątku wspólnego, eksmisji małżonka na żądanie drugiego małżonka, podziału wspólnego mieszkania, przyznanie mieszkania jednemu z małżonków (art. 58 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)
 • nazwiska po rozwodzie (art. 59 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)

Ponadto adwokat sporządza pisma w sprawach o rozwód i o separacje, takie jak chociażby:

 • pozew o rozwód / separację (zarówno z żądaniem ustalania winy jak i bez orzekanie o winie) wraz wnioskami o władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi stron, o alimenty na rzecz małoletnich dzieci stron i uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi stron, wraz z wnioskami o zabezpieczenie (roszczenia alimentacyjnego, pieczy oraz uregulowania kontaktów), jak również z wnioskiem o zasądzenie alimentów na rzecz małżonka,
 • odpowiedź na pozew o rozwód i separację.

Adwokat Magdalena Kuraś poza świadczeniem pomocy prawnej w sprawach o rozwód i separację udziela także porad prawnych w kwestiach dotyczących praw i obowiązków małżonków oraz związanych z małżeńskim prawem majątkowym, a w szczególności dotyczących:

 • wspólności majątkowej, rozdzielności majątkowej, rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków,
 • sądowego ustanowienia rozdzielności majątkowej (art. 52 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego),
 • dopuszczenia do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego małżonków (Art. 341 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego),
 • zarządu majątkiem wspólnym (art. 36 – 40 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego),
 • spraw o zaspokojenie potrzeb rodziny (art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego),
 • zasad odpowiedzialności za zobowiązania (długi) współmałżonka (art. 30 i 41 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego),
 • wzajemnej reprezentacji małżonków (art. 29 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego),
 • wniosku małżonka o nakazanie wypłacania do jego rąk wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka ( art. 28 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego),
 • rozstrzygania o istotnych sprawach rodziny ( art. 24 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)

Zakres pomocy prawnej świadczonej przez Adwokat Magdalenę Kuraś obejmuje przede wszystkim pomoc prawną w sprawach rodzinnych - w szczególności prawnik specjalizuje się w sprawach o rozwód, o separację, jak również w kwestiach związanych z małżeńskim prawem majątkowym. Adwokat posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne i praktyczne w sprawach rodzinnych, a przede wszystkim w sprawach o rozwód i separację.

Regulacje dotyczące rozwodu i separacji zawarte są zarówno w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym jak i w kodeksie postępowania cywilnego. I tak przesłanki rozwodu określa art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przepis ten określa też kiedy rozwód nie jest dopuszczalny. Przepis art. 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego odnosi się do winy za rozkład pożycia. Obligatoryjną oraz fakultatywną treść wyroku rozwodowego reguluje zaś art. 58 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (władza rodzicielska nad małoletnimi dziećmi stron, uregulowanie kontaktów z dziećmi, alimenty na rzecz małoletnich dzieci stron, uregulowanie sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania przez małżonków po orzeczeniu rozwodu, podział majątku wspólnego, eksmisja małżonka na żądanie drugiego małżonka, podział wspólnego mieszkania, przyznanie mieszkania jednemu z małżonków). Natomiast obowiązek alimentacyjny między małżonkami rozwiedzionymi reguluje art. 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który między innymi określa kiedy małżonek rozwiedziony, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego alimentów, jak również wskazuje kiedy obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa.

Przesłanki separacji wskazane są w art. 611 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Z przepisu tegoż wynika również kiedy orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne. Przepis art. 612 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego określa co w sytuacji, gdy jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu. Z art. 613 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika zakres orzekania w sprawach o separację. Natomiast przepis art. 614kodeksu rodzinnego i opiekuńczego określa skutki separacji, zaś art. 616 tegoż kodeksu dotyczy zniesienia separacji.

Postępowanie w sprawach o rozwód i separację reguluje kodeks postępowania cywilnego, a w szczególności, określa on skutki niestawiennictwa stron na rozprawę ( art. 428 k.p.c.), wskazuje co przede wszystkim jest przedmiotem postępowania dowodowego w sprawach o rozwód i separację (art. 441 k.p.c.), określa kiedy sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron ( art. 442 k.p.c.), wskazuje kiedy sąd może skierować strony do mediacji (art. 436 k.p.c). Ponadto kodeks postępowania cywilnego reguluje kwestię zawieszenia postępowania w sprawie o rozwód i separację, kiedy istnieją widoki na utrzymanie pożycia małżeńskiego ( art. 440 k.p.c.).

Informujemy iż w celu badań statystycznych oraz oceny działania strony i treści na niej dostarczanych jak również w celu poprawy jakości świadczonych usług nasza strona stosuje pliki cookies zgodnie z polityką prywatności i cookies. Polityka prywatności i cookies