Odszkodowania

Adwokat Magdalena Kuraś podejmuje się reprezentacji w sprawach o odszkodowania oraz udziela porad prawnych jak również sporządza pisma w sprawach odszkodowawczych (pozew o odszkodowanie, rentę oraz zadośćuczynienie). W kręgu zainteresowań prawnika znajdują się kwestię dotyczące naprawienia szkód wynikłych zarówno z czynów niedozwolonych jak i z niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktów.

Krótko i ogólnie odnosząc się do odpowiedzialności odszkodowawczej to przede wszystkim wskazać należy, że jeżeli chodzi o źródła odpowiedzialności odszkodowawczej to:

  • w przypadku odpowiedzialności odszkodowawczej wnikającej z czynów niedozwolonych źródłem powstania takiej odpowiedzialności jest wyrządzenie szkody czynem niedozwolonym,
  • w przypadku odpowiedzialności odszkodowawczej kontraktowej źródłem powstania odpowiedzialności jest szkoda, która wynika z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
    Jeżeli chodzi o odszkodowawczą odpowiedzialność deliktową to regulują ją przepisy zawarte w tytuł VI działu II kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność odszkodowawczą tam uregulowaną podzielić można na 3 zasady odpowiedzialności deliktowej tj. :
  • odszkodowawczą odpowiedzialność deliktową na zasadzie winy
  • odszkodowawczą odpowiedzialność deliktową na zasadzie ryzyka
  • odszkodowawczą odpowiedzialność deliktową na zasadzie słuszności

Podstawą dochodzenia odszkodowania z tytułu czynu niedozwolonego jest powstanie szkody pozostającej w adekwatnym związku przyczynowym z czynem niedozwolonym. Zatem poszkodowany występując z pozwem o odszkodowanie musi udowodnić wskazane w zdaniu poprzedzającym przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej. Ponadto w sytuacji, gdy mamy do czynienia z odpowiedzialnością odszkodowawczą na zasadzie winy to na poszkodowanym będzie spoczywał dodatkowo ciężar wykazania winy (za wyjątkiem odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z art. 427 k.c., 429 k.c., 431 § 1 k.c.)

Natomiast odnosząc się do kwestii niewykonania lub nienależytego wykonania umów to konieczną przesłanką dochodzenia odszkodowania jest powstanie szkody majątkowej będącej skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli chodzi o treść art. 471 kodeksu cywilnego to przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej poza niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania jest powstanie szkody majątkowej pozostającej w adekwatnym związku przyczynowym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania. Powyższe przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej musi udowodnić wierzyciel. Natomiast nie przesądza to jeszcze w świetle art. 471 kodeksu cywilnego o zaistnieniu odpowiedzialności odszkodowawczej dłużnika (czyli o powstaniu roszczenia odszkodowawczego) - bowiem zgodnie z tymże przepisem dłużnik nie odpowiada jeżeli szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, które jest następstwem okoliczności za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności.

Informujemy iż w celu badań statystycznych oraz oceny działania strony i treści na niej dostarczanych jak również w celu poprawy jakości świadczonych usług nasza strona stosuje pliki cookies zgodnie z polityką prywatności i cookies. Polityka prywatności i cookies

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych